instagram arrow-down
Denis Doeland

Hoofdstukken

Disclaimer

Ten aanzien van de website

Bij het gebruik van deze website stem je in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website;

 • DDMCA draagt zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is DDMCA niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud;
 • DDMCA staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is;
 • DDMCA is niet aansprakelijkheid voor schade:
  • Toegebracht door de website
  • Voortvloeiend uit het gebruik van de website
  • In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
  • Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen
 • Ook is DDMCA gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;
 • DDMCA behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;
 • DDMCA behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is Techonomy of DDMCA niet aansprakelijk voor de gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website;
 • DDMCA is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe links;
 • DDMCA behoudt zich het recht om zonder kennisgeving je de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;
 • Tijdens jouw bezoek aan de website worden algemene gegevens van jouw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om jouw bezoeken aan de site te monitoren of jou de toegang tot de website te ontzeggen;
 • De gebruiker vrijwaart DDMCA, de werknemers of auteurs van DDMCA, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders e.d. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

Ten aanzien van de publicaties

De inhoud van het e-book of de voorpublicaties is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De gepresenteerde gegevens en illustraties zijn gebaseerd op de meest actuele informatie op het moment van publicatie. Desondanks kan de verstrekte informatie onjuistheden bevatten.

De auteur is niet aansprakelijk voor enige schade, die direct of indirect ontstaat als gevolg van het e-book of de voorpublicaties of van het afgaan op onjuiste informatie uit het e-book dit document, tenzij rechtens zou worden vastgesteld dat er sprake is van opzet en/of grove nalatigheid kan worden verweten.

Geef een reactie
Jouw email wordt niet weergegeven. * = verplicht.

*

*