instagram arrow-down
Denis Doeland

Hoofdstukken

Rechten

Alle auteursrechten ten aanzien van deze uitgave zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming, behalve citaten met de juiste bronvermelding.

Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De in deze uitgave gepresenteerde gegevens en illustraties zijn gebaseerd op de meest actuele informatie op het moment van publicatie. Desondanks kan de verstrekte informatie onjuistheden bevatten. De genoemde bedragen in deze uitgave zijn slechts schattingen.

De uitgever is niet aansprakelijk voor enige schade, die direct of indirect ontstaat als gevolg van deze uitgave of van het afgaan op onjuiste informatie uit deze uitgave, tenzij rechtens zou worden vastgesteld dat er sprake is van opzet en/of grove nalatigheid kan worden verweten. De uitgever behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder aankondiging vooraf wijzigingen aan te brengen.